پانل تشخیص هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از روش های تهاجمی و غیر تهاجمی

         

    دکتر اکبر میرصالحیان (رئیس پانل)
            دکتری باکتری شناسی پزشکی    

 

                                                                                                                          
   
                         دکتر محمدرضا پورشفیع                                                                                       دکتر بیتا بخشی                                                                                   دکتر نقی دارا               
                      
دکتری باکتری شناسی پزشکی                                                                                   دکتری باکتری شناسی پزشکی                                                                           فوق تخصص گوارش اطفال