پانل پیشرفت های ژنتیک در حیطه ی بیماریهای اعصاب (نوروژنتیک)

  

دکتر محمد امین طباطبایی فر (رئیس پانل)
                    دکتری ژنتیک پزشکی

 

                                                                                                                                   
   
                 دکتر سید محمد اکرمی                                                                             دکتر میرداود عمرانی                                                                                         دکتر علی آهنی                                         
                      دکتری ژنتیک پزشکی                                                                                       دکتری ژنتیک پزشکی                                                                                                    دکتری ژنتیک پزشکی  

 

 

                                                                                                    

                                          دکتر حمید قائدی                                                                      دکتر سید محمد میریونسی                                                           دکتر محمد علی زعیمی
                                        دکتری ژنتیک پزشکی                                                                                         دکتری ژنتیک پزشکی                                                                                دکتری ژنتیک پزشکی 

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.