پانل چالش های مدیریت در آزمایشگاه تشخیص طبی

  

دکتر عبدالفتاح صراف نژاد (رئیس پانل)
        دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی    

 

                                                                                                                          
   
            دکتر سید حسین فاطمی                                                                                    دکتر محمد جواد غروی                                                                            دکتر علی صادقی تبار                                        
         دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی                                                                        دکتری انگل شناسی پزشکی                                                                             دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی   

 

 

                                                                                                                   

                                دکتر سعید طالبی                                                                         دکتر مرتضی علیجانپور                                                                          دکتر محمد جعفر سلیمانی
متخصص بیماری
های کودکان و دکتری ژنتیک پزشکی                               فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان                                                                    دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.