اعضای کمیته اجرایی

اسامی اعضای کمیته اجرایی:

  (به ترتیب حروف الفبا)

علی احمدی

کاظم احمدی کیا

علیرضا ایزدی

دکتر فواد اباذری

دکتر هما حجاران (مسئول امور مالی)

فرزانه خسروی بچه میر

محمد مهدی ربیعی

امیرعلی سهیلی

حسین طریحی

دکتر مجتبی عباسی

دکتر حسن عسکری

منصوره غفاری

هادی غضنفری (معاون اجرایی)

مهسا فلاحتی نژاد

یاسر فخاری

رضا قاسمی

دکتر کیاندخت قناتی (مسئول بین الملل)

محمد کرد( مسئول کارگاه ها)

دکتر انسیه لطفعلی

دکتر محمد موسوی (مسئول IT)

دکتر محمدجواد نصیری

حامد یاری زاده