پانل فرصت ها و چالش های آموزشی، پژوهشی و اشتغال در عرصه آزمایشگاه

                       

                     دکتر محمد وجگانی (رئیس پانل)
                                جامعه علوم آزمایشگاهیان