پانل چالش های پیش روی جامعه آزمایشگاهیان

                    

                     دکتر ایراجیان (رئیس پانل)
استاد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران