پانل اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه

             

  دکتر احسان شمسی گوشکی(رئیس پانل)
  
دانشیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

                                                                                                                                                                
                        دکتر محمد وجگانی                                                                                                                            دکتر مجیدرضا خلج زاده                                                                                        
استاد ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                   متخصص پاتولوژی و دکترای اخلاق پزشکی  ایران                                                  

                                                                                                                                         

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.