پانل انگل شناسی بالینی و تشخیص در کلینیک های عفونی، پوست و طب عمومی

             

             دکتر غلامرضا مولوی(رئیس پانل)
  استاد انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

                                                                                      
   
                           دکترمهدی محبعلی                                                                      دکتر مصطفی رضائیان                                                          دکتر عشرت بیگم کیا                                                                                                                             استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران                      استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران                    استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران                                       

 

                                                                                                                             

                           دکتر هما حجاران                                                                             دکتر الهام رزم جو                                                             دکتر محمدرضا شیرزادی
    استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران                       استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی ایران                  استاد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی مشهد

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.