پانل کاربردهای فیزیولوژی بالینی و فارماکولوژی در سیستم سلامت

        

        دکتر علی رشیدی پور (رئیس پانل)
     استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

 

                                                                                                                                     
   
               دکتر محمد خاکساری                                                                                                                     دکتر حجت اله علایی                                                                        دکتر محمد حسین بسک آبادی                                  
   استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان                                                                   استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                               استاد فیزیولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد                         

 

      

                                                                                                                                                       

                                    دکتر سید مرتضی کریمیان                                                                   دکتر سید مصطفی شید موسوی                                                               دکتر مهیار جان احمدی
                        استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز                                استاد فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.