پانل چالش های موجود در خصوص تشخیص و درمان عفونت های ویروسی دخیل در ایجاد سرطان

      

        دکتر امیر قائمی (رئیس پانل)
 دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

 

                                                                                     
             
دکتر حوریه سلیمان جاهی                                                                              دکتر علیجان تبرایی                                                                          دکتر مهدی نوروزی                                  
     دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی                                               دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی                                                     دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی