پانل چالش های تشخیصی عفونت های قارچی در مبتلایان به سرطان

  

     دکتر طاهره شکوهی (رئیس پانل)
      دکترای تخصصی  قارچ شناسی پزشکی

 

                                                                                            
   
              Professor Jacques Meis                                                                دکتر محمدتقی هدایتی                                                             دکتر سید جمال هاشمی هزاوه                                 
                                         MD, PhD                                                                                      دکترای تخصصی  قارچ شناسی پزشکی                                               دکترای تخصصی  قارچ شناسی پزشکی

                     

                                                                                                                                             

                       دکتر پریسا بدیعی                                                                              دکتر پیام طبرسی                                                                           دکتر محمدرضا صالحی
         دکترای تخصصی  قارچ شناسی پزشکی                                                                       متخصص عفونی                                                                                                     متخصص عفونی

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.