پانل سرطانزایی و نقش تشخیصی و درمانی پرتوهای یون ساز

       

       دکتر حسین مزدارانی (رئیس پانل)
  دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی - سیتوژنتیک

 

                                                                                                            
   
                        دکتر محمدرضا آی                                                                            دکتر علی شبستانی منفرد                                                                     دکتر محسن بخشنده                                        
                  دکترای تخصصی فیزیک پزشکی                                                          دکترای تخصصی فیزیک پزشکی                                                                       دکترای تخصصی فیزیک پزشکی  

                      

 

                                                                                                                                                                              

                            دکتر کامبیز نوین                                                        دکتر محمدرضا برزگر تهمتن
                           متخصص پرتو درمانی                                                                          متخصص پرتو درمانی 

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.