پانل: نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو: چالش های تشخیصی و درمانی

             

              دکتر یوسف مرتضوی (رئیس پانل)
  دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 

 

                                                                                                                     
   
                                 دکتر شعبان علیزاده                                                                                  دکتر بهزاد پوپک                                                                                            دکتر شهربانو رستمی
  دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون                                                  دکتری تخصصی هماتولوژی                                                             دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                          دکتر فرزانه اشرفی                                                                                                 دکتر مجتبی قدیانی
                                                                                                        فوق تخصص خون و سرطان بالغین                                                                                       فوق تخصص خون و سرطان بالغین  

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.