پانل تشخیص مولکولی در نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو

             

              دکتر شعبان علیزاده (رئیس پانل)
  دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 

 

                                                                                                 
   
                  پروفسور فرهاد حشمتی                                                                                دکتر یوسف مرتضوی                                                                            دکتر بهزاد پوپک                                    
                   متخصص خون و ایمنی شناسی                                           دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون                                                  دکتری تخصصی هماتولوژی   

 

 

                                                                                                               

                             دکتر شهربانو رستمی                                                                             دکتر محمد فرانوش                                                                      دکتر محمد حسین محمدی
  دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون                                              فوق تخصص خون کودکان                                              دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.