پانل ایمونوفنوتایپینگ در بیماران لنفوم و لوکمی

  

         دکتر طوبی غضنفری(رئیس پانل)
            متخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان

 

                                                                                    
   
                   دکتر سروش راد                                                                                           دکتر سعید محمدی                                                                                                                 
             فوق تخصص خون و سرطان                                                                   دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون                                                       

 

 

                                                                                                                   

                                 دکتر بهرام چاردولی                                                              دکتر محمود بزرگمهر 

             دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون                                                   دکترای تخصص ایمونولوژی                                               

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.