پانل چالش های تشخیص بالینی، بیوشیمیایی و مولکولی کوشینگ

  

    دکتر میترا نوربخش (رئیس پانل)
      دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی   

 

                                                                               
   
               دکتر مریم رزاقی آذر                                                                                      دکتر ابراهیم جوادی                                                                                                        
       فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان                                دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی                                                                                         

 

                                                                                                                              

                                دکتر مونا نوربخش                                                                          دکتر مهسا محمد آملی  
    فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان                                                 دکترای تخصصی ژنتیک                         

 

  •  توجه: برای دیدن اطلاعات بیشتر از اعضای پانل تنها بروی عکس مورد نظر کلیک کنید.