امتیاز بازآموزی کنگره

امتیاز بازآموزی کنگره

به اطلاع شرکت کنندگان دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با محوریت اصلی چالش ها و راهبردهای تقویت ارتباط آزمایشگاه و بالین در حیطه های تخصصی بیماری های مغز و اعصاب،گوارش- کبد و سرطان میرساند، با تصویب شورای پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز برنامه بازآموزی با شماره شناسه 145972  و حداکثر 15 امتیاز بازآموزی  برای گروه های هدف دریافت گردید.

توجه نمایید جهت دریافت امتیاز بازآموزی می بایست هزینه شرکت در کنگره را در سایت کنگره پرداخت نمایید.
لازم بذکر است همچنین عضویت در سایت آموزش مداوم کشور الزامی است.

ورود به سامانه بازآموزی

لازم به ذکر است جهت کسب امتیاز بازآموزی در زمان ثبت نام در سایت همایش کد ملی خود را به درستی وارد نمایید و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.

نام رشته

کد

بیوشیمی بالینی/ دکتری

1918

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) / دکتری

19375

علوم آزمایشگاهی / دکتری حرفه ای

1611

علوم آزمایشگاهی / کارشناسی ارشد

14131

علوم آزمایشگاهی / کارشناسی

1131

بیوشیمی بالینی / کارشناسی ارشد

1428

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) / کارشناسی ارشد

1445

علوم آزمایشگاهی / کاردانی

1016

تخصص علوم آزمایشگاهی / تخصص

1749

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون / دکتری

1937

ایمنی شناسی / کارشناسی ارشد

1423

ایمنی شناسی / دکتری

1913

ویروس شناسی / دکتری

1933

ویروس شناسی / کارشناسی ارشد

1444

قارچ شناسی / دکتری

1931

قارچ شناسی / کارشناسی ارشد

1451

باکتری شناسی / دکتری

1915

باکتری شناسی / کارشناسی ارشد

1484

توکسین های میکروبی / دکتری

1962

میکروب شناسی / کارشناسی ارشد

1438

میکروب شناسی مواد غذایی / کارشناسی ارشد

1468

میکروب شناسی پزشکی / دکتری

1982

پزشکان عمومی/ دکترای حرفه ای 1510
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانوادهدکترای حرفه ای 1610

آسیب شناسی / تخصص

1723

انگل شناسی / دکتری

1912

انگل شناسی / کارشناسی ارشد

1429

ژنتیک انسانی / کارشناسی ارشد

1447

بیماریهای داخلی* | تخصص 1710
بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1712
بیماری های عفونی و گرمسیری | فوق تخصص 2031
عفونی بالغین | فوق تخصص 20315

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) / دکتری

1922

ژنتیک مولکولی / دکتری

1990