فراخوان ارسال مقالات

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین از تمامی اساتید فرهیخته، دانشمندان و دانشجویان مقاطع و حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی پزشکی دعوت می نماید، مقالات حاوی دستاوردها و مطالب اصیل و بدیع خود را برای کنگره ارسال فرمایید.

دبیرخانه کنگره