محور های پنل های سالن  اصلی

محور های پنل های سالن  اصلی  دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه  و بالین
 • رویکرد های نوین مولکولی در تشخیص و درمان بیماریهای نورولوژیک
 • رویکردهای جدید مولکولی در تشخیص و درمان بیماریهای عفونی
 • تکنولوژی های نوین در تشخیص مولکولی
 • رویکردهای مولکولی نوین  در تشخیص و درمان اختلالات غدد و متابولیسم
 • رویکرد های مولکولی جدید در تشخیص ودرمان بیماریهای نقص ایمنی اولیه (PID)
 • رویکرد های نوین مولکولی در تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق
 • رویکرد های جدید مولکولی در پزشکی تولید مثل، PGD و PND
 • رویکرد های مولکولی نوین در تشخیص و درمان سرطان ها

محورهای پنل های سالن اصلی سومین  کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
 • پیشرفت های تشخیص مولکولی، ظرفیت های پژوهشی و تولیدی
 • سیاست ها و برنامه های ستاد توسعه زیست فن آوری در تولید محصولات
 • جوانان و اشتغال دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی