محورهای علمی ارسال مقاله:

 • رویکردهای مولکولی در ایمنی شناسی
 • رویکردهای مولکولی در باکتری شناسی
 • رویکرد های مولکولی در بیوشیمی و کنترل کیفی
 • رویکردهای مولکولی در سرطان
 • رویکردهای مولکولی در بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
 • رویکردهای مولکولی در ژنتیک
 • رویکردهای مولکولی در هماتولوژی و بانک خون
 • رویکردهای مولکولی در قارچ شناسی
 • رویکردهای مولکولی در انگل شناسی
 • رویکردهای مولکولی در داروشناسی و سم شناسی
 • رویکردهای مولکولی در ویروس شناسی
 • رویکردهای مولکولی در تولید دانش بنیان
 • و موارد دیگر...